AKTUALNOŚCI

OGÓLNE ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA PRUŚLIN

W dniu 15 lutego 2017 roku, odbyło się zgodnie z Uchwałą Nr LIV/535/2014 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30.10.2014 r. w sprawie ustalenia statutu Osiedla Nr 5 „PRUŚLIN” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla. W imieniu organizatorów – Rady Osiedla Nr 5 „PRUŚLIN”, Zebranie otworzyła i przywitała zaproszonych Gości i licznie przybyłych Mieszkańców osiedla Pruślin, Pani Aleksandra Zuchowska – Przewodnicząca Rady Osiedla i Radna Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, a w szczególności: Pana Jakuba Szczurka – I Zastępcę Prezydenta Miasta, Wicestarostę Ostrowskiego – Pana Romana Pacholczyka, Radnych Rady Miejskiej: Pana Alojzego Motylewskiego i Pana Zygmunta Banasiaka, Pana Zdzisława Marka – Dyrektora ds. Technicznych w WODKAN S.A., Pana Marcina Wieruchowskiego - Dyrektora MZD w Ostrowie Wlkp., Pana Marka Kolasińskiego – Prezesa Zarzadu CRK S.A. w ostrowie Wielkopolskim, Panią Jolantę Przybyłek – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 13, Panią Grażynę Rakowską Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Ostrowie Wielkopolskim, pracowników KPP w Ostrowie Wielkopolskim oraz pracowników Urzędu Miejskiego.

 

Następnie Pani Aleksandra Zuchowska – Przewodnicząca Rady Osiedla Nr 5 „PRUŚLIN” przedstawiła Sprawozdanie informacyjne z działalności Rady Osiedla Nr 5 „PRUŚLIN” w Ostrowie Wielkopolskim za okres od dnia01 stycznia 2016 r. do dnia 31 stycznia 2017 r., które poniżej w całości zamieszczamy.

 

I. POSIEDZENIA I UCHWAŁY RADY OSIEDLA NR 5 „PRUŚLIN”

 1. W okresie sprawozdawczym Rada Osiedla Rada Osiedla odbyła 13 posiedzeń, na których przyjęła 23 uchwały m.in.:

- w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Osiedla Nr 5 „PRUŚLIN” na 2016 i 2017 rok

- w sprawie skargi na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim,

- w sprawie wyboru koncepcji budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim,

- w sprawie organizacji V Osiedlowego Dnia Ziemi,

- w sprawie organizacji VI Osiedlowego Konkursu pt. „Najładniejszy ogród”,

- w sprawie zakupu upominku z okazji Dnia Dziecka uczniom Szkoły Podstawowej Nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim,

- w sprawie współfinansowania Festynu Parafialnego „Czerwcówka u Świętej Rodziny”,

- w sprawie propozycji zadań inwestycyjnych do budżetu miasta na rok 2017,

- w sprawie organizacji wyjazdu Mieszkańców osiedla Pruślin do Teatru Muzycznego w Poznaniu,

- w sprawie poparcia wniosków przygotowanych przez grupy inicjatywne w ramach inicjatywy lokalnej oraz Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego,

- w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej propozycji nazw ulic,

- w sprawie organizacji spotkania opłatkowego Mieszkańców Osiedla Nr 5 „PRUŚLIN” w Ostrowie Wielkopolskim,

- w sprawie określenia wysokości diet oraz osób, którym przyznaje się dietę tytułem rekompensaty kosztów poniesionych w związku z realizacją zadań Osiedla,

- w sprawie zmian w planie finansowym Rady Osiedla Nr 5 „PRUŚLIN”

- w sprawie organizacji otwarcia ŚCIEZKI SPACEROWO-SPORTOWEJ DLA OSÓB MŁODYCH I STARSZYCH.

II. DZIAŁANIA RADY OSIEDLA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM DOTYCZYŁY:

 1. Współdziałania z Urzędem Miasta i jednostkami organizacyjnymi w realizację zadań na terenie Osiedla oraz współdziałania ze Starostwem Powiatowym i jednostkami organizacyjnymi a w szczególności:

A/ delegacja Rady Osiedla uczestniczyła w okresie sprawozdawczym w spotkaniach z Panem Jarosławem Lisieckim - Przewodniczącym Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, z Panią Beatą Klimek – Prezydentem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz z Panem Ziemowitem Borowczakiem – I Zastępcą Prezydenta Miasta, w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych Osiedla i bieżących spraw Osiedla a także z Dyrektorem MZD w Ostrowie Wielkopolskim.

B/ wystosowano w okresie sprawozdawczym pisma do Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych miasta m.in. w sprawie:

- przekazania nakładów inwestycyjnych obiektów sportowych protokołem zdawczo-odbiorczym,

- interwencji Mieszkańców z ul. Cisowej, Platanowej, Jeżynowej, Cedrowej, Przesieka, Sportowej, Azaliowej, w sprawie utwardzenia ulic,

- interwencji mieszkańców w sprawie budowy ekranów akustycznych w związku z budową obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego,

- interwencji mieszkańca w sprawie utwardzenia ul. Środkowej,

- demontażu progów zwalniających na ul. Drzymały,

- wydania opinii przez Szkołę Podstawową Nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim dotyczącej wyboru koncepcji wybudowania boiska wielofunkcyjnego i hali sportowej,

- stanu zaawansowania i harmonogramu realizacji zadań ujętych w uchwale budżetowej,

- sprawozdań z wykonania budżetu Rady Osiedla,

- realizacji uchybień i braków zawartych w raporcie z wiosennego i jesiennego przeglądu osiedla Pruślin,

- wytypowania uczniów Szkoły Podstawowej Nr 13 na integracyjny jednodniowy wyjazd dzieci ostrowskich szkół podstawowych organizowany przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w I dzień wakacji,

- interwencji mieszkańca dotyczącej funkcjonowania boiska ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej Nr 13,

- uregulowania prawnego wynajmu nowego pomieszczenia na siedzibę Rady Osiedla Nr 5 „PRUŚLIN”,

- propozycji zadań do budżetu miasta na rok 2017,

- zamontowania dodatkowego zabezpieczenia w postaci siatki na piłko chwyty oraz monitoringu wokół boiska ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej Nr 13,

- likwidacji środków trwałych będących w dyspozycji Rady Osiedla Nr 5,

- propozycji nadania nazw ulicom w osiedlu,

- zaopiniowania wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

- zainstalowania spowalniaczy na ul. Dębowej i ul. Cisowej.

C/ w sprawie bieżących spraw osiedla do Spółki WODKAN S.A.

D/ wystosowano w okresie sprawozdawczym pism do Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych – PZD, KPP

- zaśmiecania osiedla przez Firmę Usługową „KOSZ” sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wylotowej 57,

- zaplanowania kontroli prędkości przez KPP,

- nadzoru przez KPP w ramach posterunku stałego terenu wokół boiska ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej Nr 13,

- współpracy podczas realizacji pierwszej akcji informacyjno-edukacyjnej BEZPIECZNA DROGA OSIEDLOWA,

- zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Ostrowskiego na 2017 rok na realizację dwóch inwestycji powiatowych /budowa chodnika przy ul. Grabowskiej – strona południowa osiedla oraz zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Dębowej wraz z podpisami mieszkańców osiedla,

- przejścia dla pieszych przez ul. Grabowską przy skrzyżowaniu z ul. Leszczynową.

2. Współpraca z Panem Jarosławem Smardzem, Inspektorem Straży Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim oraz z Panią Ewą Golińską, Dzielnicową Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

- udział w posiedzeniach Rady Osiedla Nr 5 „PRUŚLIN”,

- przygotowanie raportu z wiosennego i z jesiennego przeglądu osiedla przez Inspektora Straży Miejskiej wraz z Członkami Rady Osiedla oraz jego realizacji,

- współpraca w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na osiedlu Pruślin.

3. Informowanie Mieszkańców o sprawach związanych z Osiedlem, a w szczególności:

- w każdą środę Członkowie Rady Osiedla pełnią cotygodniowe dyżury, od godziny 18.30 do godziny 19.30,

- w 6 zamykanych tablicach informacyjnych, zamieszczane są najważniejsze wiadomości,

- funkcjonuje strona internetowa - www.pruslin.pl

4. Zarządzanie mieniem komunalnym przekazanym Osiedlu do korzystania i zarządzania, a w szczególności:

- przeprowadzanie inwentaryzacji i monitorowanie mienia.

Ponadto:

 1. Udział Przewodniczącej Rady Osiedla w spotkaniu Przewodniczących Rad Osiedli organizowanym z inicjatywy Pana Jarosława Lisieckiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

 2. Udział Przewodniczącej Rady Osiedla i Przewodniczącego Zarządu w Sesjach Rady Miejskiej.

 3. Na zaproszenie Komendanta PP w Ostrowie Wielkopolskim, udział członków Rady Osiedla w konsultacjach społecznych, dotyczących tworzenia „map zagrożeń”.

 4. Współpraca z wydziałami merytorycznymi Urzędu Miejskiego: Wydziałem Finansowym, Wydziałem Administracji Przestrzennej, Wydziałem Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami oraz z Biurem Inicjatyw i Konsultacji Społecznych.

 5. Uczestniczenie członków Rady Osiedla w odbiorach końcowych realizowanych inwestycji przez MZD i WODKAN oraz w spotkaniach dot. przekazania terenu realizowanego zadania inwestycyjnego.

 6. Prowadzenie działań promocyjnych w ramach Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego.

 7. Prowadzenie działań informacyjnych i doradczych, dot. realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 8. Współpraca z Nadleśnictwem Taczanów i z Leśnictwem we Wtórku.

 9. Uczestniczenie w spotkaniach i uroczystościach szkolnych, organizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim

 

Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Pruślin jednogłośnie udzieliło absolutorium Radzie Osiedla Nr 5 za rok 2016.

Zebranie Mieszkańców Osiedla z Władzami Miasta i Powiatu, było także okazją do bezpośredniej wymiany stanowisk i wniosków, a także odpowiedzi na nurtujące Mieszkańców pytania, dotyczące zadań inwestycyjnych planowanych w Osiedlu Pruślin.

Zebranie zakończyło się podjęciem Uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców w sprawie ustalenia wytycznych o kierunkach działania Rady Osiedla w 2017 roku. W Uchwale tej OZM zobowiązało Radę Osiedla do podjęcia działań w sprawie:

 1. zwiększenia środków finansowych w budżecie Miasta na inwestycje drogowe w części północnej osiedla i południowej osiedla – w tym na ul. Środkową,

 2. zwiększenia infrastruktury sportowej w osiedlu Pruślin – budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 13,

 3. ustalenia kolejności realizacji inwestycji drogowych w części południowej osiedla, w tym otwarcie ul. Pruślińskiej,

 4. realizacji dwóch inwestycji powiatowych: zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Dębowej, budowa chodnika – ul. Grabowska - strona południowa osiedla,

 5. podejmowania działań służących ochronie powietrza,

 6. inwentaryzacja potrzeb w zakresie budowy oświetlenia w osiedlu Pruślin – ustalenie priorytetów.

Aleksandra Zuchowska

 

 

WAŻNA INFORMACJA DLA POSIADACZY DROBIU I INNYCH PTAKÓW

http://umostrow.pl/aktualnosci/wazna-informacja-dla-posiadaczy-drobiu-i-innych-ptakow.html

 

KOMUNIKAT

 

Rada Osiedla Nr 5 „PRUŚLIN” w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza Mieszkańców osiedla Pruślin na Ogólne Zebranie Mieszkańców w dniu 11 lutego 2016 roku o godzinie 17.00, które odbędzie się na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Świetlicowej 9.

 

W Zebraniu będą uczestniczyć Władze Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Samorządu. Tematem spotkania będzie m. in. realizacja inwestycji drogowych i kanalizacji sanitarnej w osiedlu w 2016 roku.

W dniu 11 lutego 2016 roku, odbyło się zgodnie z Uchwałą Nr LIV/535/2014 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30.10.2014 r. w sprawie ustalenia statutu Osiedla Nr 5 „PRUŚLIN” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla. W imieniu organizatorów – Rady Osiedla Nr 5 „PRUŚLIN”, Zebranie otworzyła i przywitała zaproszonych Gości i licznie przybyłych Mieszkańców osiedla Pruślin, Pani Aleksandra Zuchowska – Przewodnicząca Rady Osiedla i Radna Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, a w szczególności: Panią Beatę Klimek - Prezydenta Miasta, Pana Jarosława Lisieckiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej, Pana Ziemowita Borowczaka – I Zastępcę Prezydenta Miasta, Wicestarostę Ostrowskiego – Pana Romana Pacholczyka, Radnych Rady Miejskiej: Pana Andrzeja Kornaszewskiego, Łukasza Jędrzejaka, Milenę Kowalską, Mariusza Leki, Mariana Herwicha, Pana Zdzisława Marka – Dyrektora ds. Technicznych w WODKAN S.A., Pana Marcina Wieruchowskiego - Dyrektora MZD w Ostrowie Wlkp., Pana Janusza Marczaka – Wiceprezesa MZK S.A., Panią Jolantę Przybyłek – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 13 oraz pracowników Urzędu Miejskiego.

Porządek Ogólnego Zebrania Mieszkańców obejmował:

 

 1. Sprawozdanie roczne z działalności Rady Osiedla Nr 5 „PRUŚLIN”r

 2. Wystąpienie zaproszonych Gości

 3. Przedstawienie szczegółowego harmonogramu realizacji w 2016 roku zadań inwestycyjnych w osiedlu Pruślin /część południowa i północna/:

 

a/ budowa kanalizacji deszczowej i jezdni z podziałem na ulice, zakres robót i termin ich realizacji - MZD w Ostrowie Wielkopolskim

 

b/ budowa kanalizacji sanitarnej z podziałem na ulice, zakres robót i termin ich realizacji - WODKAN w Ostrowie Wielkopolskim

 

c/ budowa przedszkola – postęp prac – Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim,

 

e/ budowa oświetlenia w ulicach realizowana przez Oświetlenia Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu – Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim

 

 1. Zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Dębowej w Ostrowie Wielkopolskim – planowany termin realizacji zadania – Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, Starostwo Powiatowe

 2. Budowa chodnika – ul. Grabowska - strona południowa osiedla – planowany termin realizacji zadania - Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, Starostwo Powiatowe

 3. Planowany rozwój linii komunikacyjnej MZK na osiedlu – MZK S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

 4. Budowa Obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego – Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim

 5. Dotacja na wymianę systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła - Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim

 6. Wolne głosy i wnioski

 7. Podjęcie Uchwał Ogólnego Zebrania Mieszkańców

 8. Zakończenie

 

Ogólne Zebranie Mieszkańców /OZM/, podjęło także Uchwałę w sprawie ustalenia wytycznych o kierunkach działania Rady Osiedla Nr 5 „PRUŚLIN” na kolejny rok działalności. W Uchwale tej OZM zobowiązało Radę Osiedla do podjęcia działań w sprawie:

 

 1. zwiększenia środków finansowych z budżetu Miasta na inwestycje drogowe w części północnej osiedla,

 2. przyśpieszenia wykupu gruntów celem zachowania płynności w realizacji inwestycji pn. „Układ drogowy: Bukowa-Dębowa”,

 3. zwiększenia infrastruktury sportowej w osiedlu Pruślin – budowa Hali Sportowej i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 13,

 4. ustalenia potrzeb inwestycyjnych części południowej osiedla, w tym otwarcie ul. Pruślińskiej,

 5. realizacji dwóch inwestycji powiatowych: zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Dębowej, budowa chodnika – ul. Grabowska - strona południowa osiedla.